CSH – Hội Hóa Học Thành Phố Hồ Chí Minh

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội Hóa Học
Thành Phố Hồ Chí Minh

Chemical Society of Ho Chi Minh City: CSH

Hội Hoá TP. Hồ Chí Minh phổ biến kiến thức Hoá học trên Internet 23 Tháng Tư, 2024 (Hội hoá học TP.HCM)

Hội Hoá TP. Hồ Chí Minh phổ biến kiến thức Hoá học trên Internet 23 Tháng Tư, 2024 (Hội hoá học TP.HCM)

22/09/2022